V primeru naravne nesreče, ki je v preteklih dneh zajela RS, prizadetim članom SORS pripada solidarnostna pomoč v višini 801,85 EUR

V neurjih in poplavah prizadetim članom Sindikata občinskih redarjev Slovenije na podlagi določil 4. točke 40. člena KPND pripada solidarnostna pomoč.
 
Solidarnostna pomoč znaša 668,21 EUR, če zahtevo za člana reprezentativnega sindikata poda SORS, mu pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč, kar znaša 801,85 EUR. Solidarnostna pomoč po 4. točki 40. člena KPND je vezana na s kolektivno pogodbo določen dogodek in se izplača z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev, določenih s 4. točko 40. člena KPND.

Ob upoštevanju dejstva, da elementarne nesreče (poplava, potres, plaz, žled itd.) in požar povzročajo večjo materialno škodo, cenzus višine plače za primer četrte alineje (elementarne nesreče in požar) ni določen, torej solidarnostna pomoč pripada vsem prizadetim v neurjih in poplavah, ne glede na višino plače. Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči je potrebno na SORS vložiti v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog, predvsem zaradi zastaralnega roka 60 dni. Predlog mora vsebovati ime in priimek člana, davčno številko ter potrebna dokazila o nesreči: zapisniki ali drugi dokumenti ali slike, ki potrjujejo škodo na premoženju ali v stanovanju prebivališča zaposlenega, ki je nastala v naravni nesreči: poplava, plaz, udar strele, požar, ipd..

Ta pomoč pomeni torej pomoč delodajalca v denarni obliki javnemu uslužbencu, ki jo je v skladu z določbami KPND dolžan izplačati, če so izpolnjeni pogoji, ne glede na morebitne druge pomoči. Javni uslužbenec naj v primeru nastale škode na premoženju v čim krajšem možnem času posreduje vlogo oziroma zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči, pri čemer lahko na primer lastništvo ali solastništvo dokazuje z verodostojnimi dokumenti (zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna pogodba).

Predlog za izplačilo solidarnostne pomoči prizadeti člani SORS, ali zaposleni, ki član SORS še ni in se istočasno včlani, SORS-u poda po pošti ali preko elektronskega naslova: info@sindikat-redarjev.si. Vzorec predloga je v prilogi.

Pozivamo članice in člane, da o pripadanju in možnosti izplačila višje solidarnostne pomoči preko SORS-a obvestijo svoje sodelavke in sodelavce.
 Slike: