V PRAVDNEM POSTOPKU TOŽBE ČLANA SORS ZARADI NEIZPLAČILA DODATKA ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH JE SORS DOSEGEL PORAVNAVO Z OBČINO GROSUPLJE IN IZPLAČILO DODATKA ZA VSE OBČINSKE REDARJE

Obveščamo vas, da je SORS s pooblaščeno odvetniško pisarno Jerneje Rošer dosegel nov velik uspeh za občinske redarje. Na delovnem sodišču je bil sprožen individualni delovni spor našega člana zoper občino Grosuplje zaradi neizplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah, med pravdnim postopkom pa je Občina Grosuplje z njim sklenila poravnavo. 

Član SORS je s tožbo zahteval izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor za čas razglašene epidemije v RS za 100% evidentiranega delovnega časa, ko je opravljal svoje delovne naloge in obveznosti.

Po vloženi tožbi med pravdnim postopkom sta stranki sklenili sodno poravnavo, s katero je Občina Grosuplje izplačala našemu članu vse zahtevano, kar pomeni plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah za ves evidentiran delovni čas.

S sklenjeno sodno poravnavo je občina Grosuplje priznala nezakonito ravnanje ter pritrdila stališču SORS, da so občinski redarji bili upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah. Po sodni poravnavi z našim članom so bili izplačila predmetnega dodatka deležni tudi vsi ostali zaposleni občinski redarji v občini Grosuplje.

Občina Grosuplje je sicer tožniku v času razglašene epidemije od 13.03.2020 do 30.04.2020 izplačala dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65% bruto urne postavke osnovne plače za vse mesečno opravljene delovne ure, kar pomeni za 100% evidentiranega delovnega časa.
Toženka pa ni izplačala dodatka v času razglašene epidemije od 01.05.2020 do 31.05.2020, saj po mnenju tožnik ni bil upravičen do dodatka za delo v rizičnih razmerah, prav tako ne v obdobju od 01.12.2020 do 15.06.2021, ko je bila prav tako razglašena epidemija.

Ob tem še navajamo, da je občina Grosuplje v istih časovnih okoliščinah - v času razglašene epidemije, županu in direktorju občinske uprave izplačevala dodatek za rizične razmere za ves čas prisotnosti na delu, tudi za tiste mesece, ko ga občinskim redarjem ni izplačala, kar kaže na izrazito negativen odnos do občinskih redarjev in hkrati diskriminacijo. 

Glede na vse opisano pa v SORS utemeljeno sumimo, da je v ravnanju občine Grosuplje oz. njene pooblaščene osebe prišlo do nezakonitega oškodovanja občinskega proračuna, saj so bila sredstva za plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi zahtevka občine zagotovljena v proračunu RS in jih je refundiral državni proračun. S tem, ko zahtevek za izplačilo dodatka občinskim redarjem s strani občine Grosuplje resornemu ministrstvi ni bil podan, so bili roki zamujeni, zato je strošek za izplačilo na podlagi sodne poravnave pokril občinski proračun. 

Upamo, da bodo pristojne inštitucije nezakonito ravnanje proučile in primerno ukrepale.