SORS pozval občine k izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmereh občinskim redarjem

V SORS smo s strani članstva bili obveščeni, da do danes občinski redarji tega dodatka še niso prejeli, kar pomeni, da jim pri plači za mesec oktober (izplačilo 5. 11. 2020) ni bil izplačan.
Vlada Republike Slovenije je dne 18. 10. 2020 izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (Odlok) na območju Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 146/2020 z dne 18. 10. 2020, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja 30 dni. S tem odlokom se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.
 
Z objavo Odloka in razglašeno epidemijo so ponovno nastopili pogoji za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena  Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18). Iz Razlage Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS št. 48/2020) izhaja, da javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija.
KPJS določa, da se javnemu uslužbencu prizna dodatek za čas, ko dela v nevarnih pogojih, kar pomeni, da pavšalna določitev izražena v določenih odstotkih (%) ur od celotnega efektivnega delovnega časa, neposredno krši določila kolektivne pogodbe, saj jih s tem občutno oži. Kot nevarne pogoje KPJS namreč določa rizične razmere – epidemijo, kar pomeni, da tukaj ni nobenega dvoma, da so zajete vse dejansko opravljene oziroma efektivne ure celotnega delovnega časa.
V SORS vzrokov za neizplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah občinskim redarjem ne poznamo, zato smo delodajalce opozorili, da so bili s strani MJU o izplačevanju dodatka za delo v rizičnih razmerah pravočasno seznanjeni z dopisom št. 1002-1259/2020/1 z dne 19. 10. 2020 (v prilogi).

V kolikor predmetni dodatek ne bo izplačan, bomo v SORS primorani izkoristiti zakonske možnosti, ki so nam na voljo v primeru neizplačila dodatkov.

Ob tem vas še seznanjamo, da je v zvezi s podeljenimi novimi pooblastili po 17. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), predsednik SORS Matjaž Frangež, podal kratko izjavo v oddaji Svet na Kanalu A ( v povezavi ), od 2:08 naprej.