SORS podpisal Dogovor in Aneks h KPND

Obveščamo vas, da je Sindikat občinskih redarjev Slovenije dne 28. 5. 2021 pristopil k podpisu Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021. Prav tako je predsednik SORS dne 2. 6. 2021 podpisal Aneks h KPND.

Dogovor in Aneks h KPND sta objavljena v Uradnem listu RS št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021, na podlagi katerih se zviša regres za prehrano, dnevnice za službena potovanja, zviša se cenzus za upravičenost do solidarnostne pomoči, zamika se izplačilo plače na 10. dan v mesecu, zviša se regres za letni dopust, ter se ugodnejše, predvsem pa enakopravno za vse javne uslužbence uredi povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.
Dogovorjeno je tudi, da se p
odpisniki Dogovora zavezujejo, da v roku enega meseca od podpisa tega Dogovora nadaljujejo z usklajevanji o plačnih razredih, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice. Predvsem gre za kompresijo plač v spodnji tretjini plačne lestvice zaradi dviga minimalne plače.

Lep pozdrav. 
 


Slike: