Širjenje pooblastil občinskemu redarstvu

Kljub prizadevanju SORS za ureditev statusa delovnega mesta občinski redar, ter ustreznejšega vrednotenja dela zaradi širjenja pooblastil, identično kot druge PUO, ugotavljamo, da se sporna praksa posameznih ministrstev nadaljuje tudi v letu 2023. Dodatne pristojnosti in pooblastila so našteta v nadaljevanju.
 
V skladu z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) je občinsko redarstvo pridobilo pooblastilo neposrednega nadzora na zavarovanih območjih, ki jih ustanovi lokalna skupnost.
 
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) se občinsko redarstvo pooblašča za nadzor nad smetenjem iz 26. člena tega zakona.
 
V SORS smo se preko portala E-demokracija seznanili z zakonskim predlogom Ministrstva za infrastrukturo, kjer iz predloga Uredbe o prostem letenju izhaja, da bodo občinska redarstva izvajala nadzor in ugotavljala prekrške (identično kot policija) iz 3. točke 35. člena te uredbe (dovoljenje pilota naprave), 8. točke 34. člena te uredbe (tuje dovoljenje pilota naprave in izpolnjevanje pogojev iz 26. člena), 10. točke prvega odstavka 30. člena ter in 2. in 4. točke prvega odstavka 32. člena (dovoljenje operatorja za izvajanje dejavnosti prevoza potnikov), 9. točke prvega odstavka 30. člena in 2. točke prvega odstavka 32. člena te uredbe (soglasje agencije tujemu učitelju letenja oziroma organizaciji za usposabljanje), 1. točke 34. člena in 2. točke 35. člena te uredbe (primernost naprave za letenje in dokazilo o tehničnem pregledu naprave).

V SORS ostro nasprotujemo podeljevanju novih pooblastil občinskim redarjem, saj gre pravno-formalno za nova delovna področja, ki nimajo podlage v področnem ZORed. Posledično nova pooblastila niso ovrednotena oz. dodatno plačana, kot je predpisano v 23. členu ZORed. Absolutno pa pomenijo povečan obseg dela občinskih redarjev, zato je potrebno prepoznati in ustrezno nasloviti zaostanke pri vrednotenju dela občinskih redarjev, ter jih ustrezno rešiti v novem plačnem sistemu.
 
V SORS menimo in smo v to trdno prepričani, da gre za pravno in ustavnopravno sporno prakso širjenja pooblastil občinskim redarjem tudi z vidika Zakona o lokalni samoupravi, saj država sicer lahko na občine prenese v opravljanje posamezne naloge iz državne pristojnosti, vendar samo, če za to zagotovi dodatna sredstva.

V prilogi prilagamo dopisa, ki smo jih naslovili na pristojno MJU glede statusa in pogledov ob spremembah plačnega sistema, ter ma MZI glede nasprotovanja podeljevanja pooblastil na podlagi Uredbe o prostem letenju.