Razmejitev pristojnosti med delovnim mestom občinski redar in inšpektor

Po mnenju SORS občinski redar dela in naloge opravlja na podlagi Zakona o občinskem redarstvu in področnih zakonih, v katerih ima predpisana še ostala pooblastila. Prav tako so dela in naloge občinskega redarja opisane v Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih in povzeta v sistemizacijo delovnih mest. V SORS smo prepričani, da občinski redar ne more opravljati nalog različne stopnje zahtevnosti.
 
Pooblastila inšpektorja so predpisana v 19. členu Zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Iz zakona jasno izhaja, da opravila oz. posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev, opravlja inšpektor.
 
SORS zagovarja stališče, da ni dopustno in zakonito, da bi občinski redar po navodilu inšpektorja izvajal opravila ter posamezna dejanja v postopku pred izdajo inšpekcijske odločbe za inšpektorja, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, ki jih izvaja inšpektor na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, saj za kaj takega občinski redar nima pristojnosti in pooblastil v zakonu.

MJU je v popolnosti pritrdilo našemu stališču. V kolikor bi se nezakonite prakse delodajalcev nadaljevale, nas o tem takoj obvestite.



Slike: