PROŠNJA PREDSEDNIKU VLADE ZA SPREJETJE SPREMEMB ZORed

SORS je predsednika Vlade RS v zvezi z nesorazmernim širjenjem pooblastil občinskim redarjem, ki niso dodatno ustrezno ovrednotena, že obveščal (dopis z dne 29. 3. 2021). Na področju občinskega redarstva se od takrat ni sprejela nobena sistemska rešitev, prav tako pristojno Ministrstvo za javno upravo v parlamentarno proceduro ni vložilo našega predloga sprememb Zakona o občinskem redarstvu - ZORed, s katerim bi občinski redarji pridobili pravico do dodatka za stalnost. 

Zato smo v SORS predlog naslovili na predsednika Vlade RS, ki je pooblaščen predlagatelj za vložitev predlogov zakonov v Državni zbor RS, za sprejem po nujnem postopku. Predsedniku Vlade RS smo predlagali, da izvede vse potrebno za posredovanje našega predloga spremembe ZORed (novi člen – dodatek za stalnost) v Državni zbor RS za sprejem po nujnem postopku in za njegovo izvajanje v primeru sprejema predloga zakona. Vezano na problematiko ureditve dodatka za stalnost občinskim redarjem, smo v SORS prepričani, da ga je pravno in zakonsko dopustno možno urediti zgolj s spremembo področnega ZORed. 

V SORS poudarjamo, da je nujno potrebno odpraviti opisano sistemsko anomalijo, ki je do občinskih redarjev krivična in diskriminatorna. Trenutno veljavno ureditev je zaradi opisnih razlogov potrebno spreminiti, in sicer tako, da se v področni zakon - ZORed implementira določba o dodatku za stalnost. S tem bi se sledilo ureditvi, kot jo imajo uzakonjeno v področni zakonodaji vse druge pooblaščene uradne osebe, kot so policisti, vojaški policisti, vojaki, pravosodni policisti, gasilci, pooblaščene uradne osebe Finančne uprave. Po našem mnenju je delovno mesto občinski redar istovrstno oz. sorodno delovno mesto v primerjavi z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami, za katera se zahteva tudi ista stopnja izobrazbe. 

Nenazadnje bi ureditev dodatka za stalnost občinskim redarjem predstavljala tudi izpeljavo veljavne zakonske ureditve v segmentu ustreznega finančnega ovrednotenja zakonsko določenega statusa občinskih redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb, pri čemer predlagana ureditev ne bi posegla v sistemsko ureditev, kot izhaja iz uslužbenske in plačne zakonodaje. Iz prvega odstavka 52. člena ZSPJS namreč izhaja, da upravičenost do dodatka za stalnost uradnikom s posebnimi pooblastili ureja področna zakonodaja, torej v konkretnem primeru ZORed. 

Na podlagi vsega napisanega menimo, da je pobuda za ureditev dodatka za stalnost občinskim redarjem, s spremembo področnega ZORed, katerega vložitev v parlamentarno proceduro je v pristojnosti predsednika Vlade RS, argumentirana in utemeljena. Nenazadnje so o tej sistemski anomaliji obveščene vse parlamentarne stranke, zato menimo, da bi predlog sprememb zakona podprli, ter bi predlog sprememb ZORed v DZ RS dobil večinsko podporo za sprejem po nujnem postopku.

O naših nadaljnjih aktivnostih vas bomo obveščali!
 


Slike: