Predlog Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU)

Ker v SORS predloga Uredbe nismo dobili v pregled in obravnavo, smo na MZI naslovili dopis (v prilogi), v katerem nasprotujemo, da nas MZI ne obravnava kot enakopravnega partnerja v socialnem dialogu, predvsem v zadevah, ko gre za spremembe zakonodaje na področjih, ki bi jih bilo potrebno usklajevati z reprezentativnim sindikatom. Takšnih postopkov MZI ne razumemo in jim ostro nasprotujemo, zato smo jih pozvali, da nas o spremembah zakonodaje, ki jih pripravlja ministrstvo, ažurno obveščajo. Menimo in smo prepričani, da mora reprezentativni sindikat, ki kot edini zastopa interese občinskih redarjev, biti enakopravni partner v socialnem dialogu. Še posebej, ko gre za pravice in obveznosti, ki se tičejo samo občinskih redarjev. 
 
V SORS menimo, da je v predlagani Uredbi določba, ki za nadzor operacij v odprti kategoriji določa občinsko redarstvo, nezakonita. Navedeno razlagamo in pojasnjujemo z vidika načela zakonitosti, ki opredeljuje, da morajo organi, ki v okviru svojih pooblastil odločajo o pravicah in obveznostih, odločati po zakonu oziroma na zakoniti način.

Delovno področje in naloge občinskega redarstva so eksplicitno navedena v 3. členu Zakona o občinskem redarstvu in sicer delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno: nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine, vzdrževati javni red in mir.
Iz citiranega člena ZORed izhaja, da delovno področje občinskega redarstva ne zajema nadzora pravil nad civilnim letalstvom ter kontrole zračnega prometa. V skladu z Zakonom o letalstvu morajo zrakoplovi leteti v zračnem prostoru po pravilih letenja, zato gre za delovno področje in nadzor zračnega prometa, ki ga v skladu z zakonodajo nadzirajo drugi deležniki.
 
V SORS prav tako ostro nasprotujemona podeljevanju novega pooblastila občinskim redarjem, saj gre pravno-formalno za novo delovno področje. Posledično nova pooblastila iz Uredbe niso ustrezno ovrednotena oz. dodatno plačana, kot je predpisano v 23. členu ZORed. Absolutno pa pomenijo povečan obseg dela občinskih redarjev.

V SORS smo skrbno preučili predlog Uredbe, ter menimo in smo v to trdno prepričani, da gre za nezakonito širjenje pooblastil občinskim redarjem tudi z vidika Ustave RS in Zakona o lokalni samoupravi. Država sicer lahko občini prenese v opravljanje posamezne naloge iz državne pristojnosti, če za to zagotovi sredstva. Vendar pa lahko poseže v njihovo samostojnost samo z zakonom. Iz predloga Uredbe izhaja, da dodatna sredstva za plače oz. za povečan obseg dela občinskim redarjem niso zagotovljena.

V sled vsega napisanega v SORS nasprotujemo širitvi pooblastil občinskim redarjem, preden se v celoti ne uredi status občinskega redarja. Zato predlogu Uredbe nasprotujemo in ga v celoti zavračamo, predvsem z vidika skladnosti Uredbe z Ustavo RS in pravnim sistemom. Po našem prepričanju predstavlja možnost kršitve ustavno pravne ureditve, ter nesporno pomeni nezakonito določanje novega delovnega področja občinskega redarstva.

 


 Slike: