O zakonitosti in ustavnosti Odloka bo odločalo Ustavno sodišče

Kot izhaja iz Odloka, je za opravljanje dela potrebno izpolnjevati pogoj PCT. Spremembe Odloka pa uvajajo posebne določbe za zaposlene v državni upravi in sicer morajo zaposleni v organih državne uprave, zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja države, za opravljanje nalog na delovnem mestu, v prostorih delodajalca ali v prostorih drugega organa državne uprave izpolnjevati pogoj prebolevnosti ali cepljenja.
 
Zaradi spornosti določbe o obveznem cepljenju, so nekateri sindikati, ki delujejo v državni upravi, že napovedali in tudi vložili pobudo za presojo ustavnosti.
 
Sindikat občinskih redarjev Slovenije trenutno ne izkazuje pravnega interesa za podajo pobude za presojo ustavnosti. Namreč Ustava RS v 162. členu določa, da lahko vsakdo poda pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes, postopek pa določa zakon. V 24. členu Zakona o ustavnem sodišču je predpisano, da pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, lahko da, kdor izkaže pravni interes ob vložitvi pobude. Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnica oziroma pobudnik (v nadaljnjem besedilu: pobudnik) predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Navedeni Odlok tako ne posega v pravni interes sindikata, posega pa po našem mnenju v pravice posameznika (zaposlenega), v njegov pravni položaj, saj so ob neizpolnjevanju pogoja PC predpisane sankcije, in sicer predstojnik organa državne uprave ukrepa v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
 
V SORS menimo, da je z navedeno določbo Odloka lahko kršena ustavno zagotovljena človekova pravica do dela, omejevanje človekovih pravic pa ni dopustno. Ustava RS sicer vsebuje splošno določbo o možnosti začasne razveljavitve in omejitve nekaterih ustavnih pravic v 16. členu. Takšna omejitev je začasna in izredna, vezana na obstoj vojnega ali izrednega stanja. Ustava RS pri posamezni človekovi pravici lahko vnaprej predvidi, da se ta lahko omeji, vendar zgolj z zakonom. Gre za zakonski pridržek. Ustavno sodiščle se je že izreklo, da sme zakon omejiti ustavno pravico – razen, kadar je to nujno zaradi varovanja pravic drugih – le takrat, kadar je to v Ustavi pri opredeljevanju pravice izrecno predvideno, na primer z izrazi “pod pogoji, ki jih določa zakon”, “v primerih, ki jih določa zakon”, “v mejah zakona”, “omejiti z zakonom” in podobno. Tudi v teh primerih se dopustnost posega presoja po načelih sorazmernosti.
 
V SORS še menimo, da Odlok, kot splošni akt, ni bil predstavljen sindikatom ter podan v mnenje, kar so pravila socialnega dialoga. Nenazadnje Vlado RS kot delodajalca zavezujejo določbe 26. člena Zakona o javnih uslužbencih ter določba 10. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določata pravila sodelovanja sindikatov pri sprejemu splošnih aktov delodajalca in v skladu s katerima je potrebno k sklepu oziroma splošnemu aktu pridobiti mnenje sindikata.
 
V sled vsega opisanega, se SORS trenutno pravno formalno ne more pridružiti sindikatom v državnih organih, ki so ali bodo podali zahtevo na Ustavno sodišče, saj bi bila naša pobuda zaradi neizkazanega pravnega interesa zavržena. Prav tako določba izpolnjevanja pogoja PC za občinske redarje trenutno ne velja.
Se pa v SORS glede na izjave ministra za javno upravo bojimo, da bodo pogoj PC, glede na ugodnosti občin, ki jim jih je MJU dodelilo z zvišanjem povprečnine, občine upoštevale mnenje ministra, da se izpolnjevanje pogoja PC uvede tudi drugod, ter bodo pogoj PC uvedle tudi v lokalni samoupravi.
 
V kolikor bi do tega prišlo, nas o tem nemudoma obvestite. SORS bo članom nudil vso zaščito in pravno pomoč, ter preko odvetniške pisarne vložil pobudo za presojo ustavnosti Odloka. Ker se bodo verjetno pritiski delodajalcev v prihodnjie stopnjevali, vas vabimo, da v sindikat povabite še druge sodelavce, ki bodo s tem deležni zavarovanja pravic iz delovnega razmerja. 
 
 
 
 


Slike: