Izvajanje ukrepov po ZZUOOP – obvestilo in pojasnilo MJU

Kot je znano, se določbe 39. člena ZNB in njihovo izvajanje tolmačijo različno, zato vam v nadaljevanju podajamo vse relavantne okoliščine. V postopku sprejemanja ZZUOOP zakonodajalec ni navedel obširnih obrazložitev 17. člena. Zgolj pojasnilo, da člen določa, da se pristojnost za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po ZNB podeli tudi Policiji in občinskemu redarstvu. Navedena razširitev pristojnosti bo zagotovila večje število nadzornikov na terenu in s tem učinkovitejše zagotavljanju spoštovanja vladnih ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Prav tako se bo zmanjšala administrativna obremenitev prekrškovnih organov, saj bodo lahko Policija in občinsko redarstvo samostojno vodili prekrškovne postopke, pri čemer jim ne bo več potrebno podajati predlogov za uvedbo prekrškovih postopkov na ZIRS, ki je po veljavni ureditvi edini pristojen za vodenje prekrškovnih postopkov.
 
Kot smo vam že pojasnili v Obvestilu članstvu z dne 28. 10. 2020, je ključna okoliščina za zakonito in strokovno vodenje prekrškovnih postopkov po 39. členu ZNB v povezavi s 17. členom ZZUOOP ta, da občinski redar lahko vodi prekrškovni postopek zgolj ob opravljanju svojih izvirnih nalog po ZORed, zakonih in občinskih odlokih. To nikakor ne pomeni, da bi vam delodajalci lahko odrejali poostrene nadzore. Naše tolmačenje predmetne določbe v popolnosti potrjuje mnenje MJU, ki ga povzemamo:
 
» Drugi odstavek 17. člena ZZUOOP določa, da sta policija in občinsko redarstvo pristojna za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po ZNB, če pri izvajanju svojih izvirnih pristojnosti ugotovita kršitve ukrepov iz 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB.
V zvezi s tem pojasnjujemo, da je bilo na dan 31. 12. 2019 v Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije zaposlenih 85 inšpektorjev, ki so bili do sedaj pristojni za vodenje teh prekrškovnih postopkov. Ob tem je treba omeniti tudi, da je v Republiki Sloveniji 212 občin in ni mogoče pričakovati, da bi zdravstveni inšpektorji lahko sami učinkovito nadzirali izvrševanje vladnih ukrepov na območju vseh občin, pri čemer je treba omeniti, da so se žarišča okužb pojavila tudi v nekaterih manjših občinah. Drugi odstavek 17. člena ZZUOOP ne določa pristojnosti občinskega redarja, da vodi postopek inšpekcijskega nadzora oziroma, da opravlja posamezna dejanja v inšpekcijskem postopku, temveč lahko vodi le prekrškovni postopek, za katerega po zakonu izpolnjuje pogoje. V praksi se bo ta določba uporabljala tako, da bo občinski redar, če bo med opravljanjem svojih rednih redarskih nalog, ki jih ima sicer po zakonih in občinskih odlokih, ugotovil kršitev ukrepov iz 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB, izvedel (le) prekrškovni postopek za te kršitve.
Občinski redar bo na kraju samem prekršek osebno zaznal ter izdal plačilni nalog v skladu s 57. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US). Namen drugega odstavka 17. člena ZZUOOP je v tem, da se poveča število nadzornih organov na terenu, da se kršitelja sankcionira takoj na kraju storitve prekrška in da občinska redarstva ne pošiljajo predlogov za uvedbo postopka o prekršku zdravstvenim inšpektorjem, ki so do sedaj edini vodili te prekrškovne postopke. S takojšnjim ukrepanjem se namreč lahko zagotovi spoštovanje predpisov oziroma vladnih ukrepov, ki so namenjeni zajezitvi širitve nalezljive bolezni COVID-19«.
 
V sled navedenega vas pozivamo, da na omenjeno okoliščino dopustnosti nadzora določb 39. člena ZNB opozorite delodajalce in nas ob kakršnem koli drugačnem tolmačenju oz. odrejanju poostrenih nadzorov o tem obvestite.


Slike: