Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu ZIUZEOP za občinske redarje

V Sindikatu občinskih redarjev Slovenije (SORS) smo se seznanili s stališčem Komisije za občinsko redarsko službo pri SOS, da dodatka v skladu z ZIUZEOP občinska redarstva ne bodo izplačevala.
 
Takšno odločitev v SORS ostro obsojamo, saj je Komisija z njo presegla svoja pooblastila, sprejela arbitrarno odločitev, ki ne vzdrži pravne, niti zdravorazumske presoje. Še več, menimo in smo v to trdno prepričani, da je nezakonita in do občinskih redarjev izrazito diskriminatorna ter diametralno nasprotna s Sklepom Vlade RS, s katerim je Vlada RS določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom, kot izhaja iz priloge tega sklepa.
 
V Sklepu Vlade RS št. 10007-46/2020/5 z dne 22. 4. 2020 so jasno določeni kriteriji in bolj izpostavljene dejavnosti, poklici oz. proračunski uporabniki, ki so upravičeni do dodatka po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20). Med poklici, ki jim dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP pripada ter so sredstva za plačilo dodatka zagotovljena, so eksplicitno navedeni tudi občinski redarji.
 
Iz navodil in pojasnil Ministrstva za javno upravo nedvoumno izhaja, da zaposleni, ki bodo prejeli dodatek po 39. členu KPJS, bodo prav tako prejeli ta novi dodatek po ZIUZEOP, vendar vsota obeh dodatkov ne bo smela preseči 100 odstotkov osnovne plače. V navodilih so posebej izpostavljene t. i. pooblaščene uradne osebe, ki izvajajo posebna pooblastila na terenu, zaradi česar so izpostavljeni stiku z drugimi osebami in možnosti okužbe v večji meri, kot je to običajno za druge zaposlene javne uslužbence v občinah, ki delajo v pisarnah. Zato je razumljivo, da so obravnavani drugače glede izplačila dodatka (večji % dodatka ter upravičenost do obeh dodatkov).
 
MJU meni, da je ključnega pomena, da so javni uslužbenci, ki opravljajo istovrstne naloge, glede izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah enako obravnavani. Skladno z zakonsko določbo 71. člena ZIUZEOP so do izplačila dodatka upravičeni vsi zaposleni, ki opravljajo delo v času epidemije, ne glede na to, ali delajo pri delodajalcu na delovnem mestu ali opravljajo delo na domu.

Po mnenju SORS navedeno absolutno pomeni, da so občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe upravičeni tudi do izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu ZIUZEOP, kot izhaja iz Sklepa Vlade RS in mnenj MJU. O tem smo obvestili MJU in ministra za javno upravo, ki  našemu mnenju pritrjuje.

Zato od delodajalcev zahtevamo:
  • da na podlagi opisanih pravnih podlag delodajalci sprejmejo kriterije in merila oz. usmeritve o dodeljevanju dodatkov ter o tem pisno obvestijo SORS,
  • da občinske redarje obravnavajo primerljivo z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami, ki opravljajo istovrstne naloge na sorodnih delovnih mestih (policisti, vojaki in drugi), 
  • občinskim redarjem pri izplačilu plače za mesec april (izplačilo 5. 5. 2020) izplačajo dodatek v skladu z 39. členom KPJS za ves čas, ko so opravljali delo na območju epidemije (100% evidentiranega delovnega časa na delovnem mestu), ter izplačajo občinskim redarjem dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP.