Hramba dokazil PCT pri delodajalcu

V SORS se sicer strinjamo, da na podlagi Odloka delodajalci preverjajo pogoje, menimo pa, da zgoraj opisano ni v skladu z varovanjem občutljivih osebnih podatkov. Našo stališče je potrdila tudi Informacijska pooblaščenka, katero mnenje prilagamo v prilogi.

Stališče IP povzemamo: 
Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora upravljavec izkazati eno od šestih možnih pravnih podlag iz člena 6(1) Splošne uredbe, če gre za podatke, ki se navezujejo na zdravstveno stanje posameznika (in gre za t.i. posebne vrste osebnih podatkov), pa iz člena 9(2) Splošne uredbe. Obdelavo osebnih podatkov predstavlja tudi hramba osebnih podatkov.  O obdelavi osebnih podatkov posameznikov je upravljavec dolžan posamezniku zagotoviti informacije iz člena 13 Splošne uredbe, in sicer predvsem informacije o upravljavcu in njegovi pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, namenih in pravnih podlagah obdelave, uporabnikih osebnih podatkov, morebitnih zakonitih interesih in prenosih osebnih podatkov.

Delodajalec, ki je dolžan skladno z določbami Odloka preverjati izpolnjevanjepogoja PCT svojih zaposlenih, preverjanje ob upoštevanju načela najmanjšega obsega osebnih podatkov opravlja, na primer, z vpogledom v enega od dokazil, navedenih v 2. oziroma 6. členu Odloka, pri tem pa lahko pooblaščena oseba delodajalca napravi zaznamek, da je v dokazilo vpogledala, da je pogoj PCT izpolnjen, do kdaj je izpolnjen. Posredovanje oziroma hramba enolične oznake potrdila iz digitalnega COVID dokazila za namen preverjanja ni primerna oziroma potrebna. Preverjanje izpolnjevanja je skladno z Odlokom dolžnost delodajalca oziroma odgovorne osebe, ki izvaja ali organizira opravljanje dela, in ki jo mora po potrebi izkazati pristojnim nadzornim organom (na primer inšpekcijskim službam, ki so pristojne nadzirati izvajanje Odloka).

Z vidika načela najmanjšega obsega podatkov bi lahko hramba dokazil, s katerimi se izkazuje oziroma preverja izpolnjevanje pogoja PCT, s strani delodajalca predstavljala nesorazmerno obdelavo osebnih podatkov, saj sama hramba dokazil ni nujno potrebna za izpolnitev namena obdelave, ki je preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT.

Posameznik, ki je skladno z določbami Odloka dolžan izpolnjevati pogoj PCT, pa mora na drugi strani delodajalcu omogočiti preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT. To pomeni, da mora posameznik delodajalcu omogočiti vpogled v eno od dokazil, ki jih Odlok navaja v 2. in 6. členu. Kot že navedeno si lahko delodajalec ob tem napravi zaznamek, da je bilo izpolnjevanje pogoja PCT preverjeno z vpogledom v dokazilo določenega dne.

 Slike: